Slovník pojmov

Cloud computing

Cloud computing je najnovší model vývoja a používania počítačových technológií poskytovaný prostredníctvom internetu. Je to poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch jednotlivých poskytovateľov služieb s tým, že používatelia k nim pristupujú pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používajú službu prakticky z ktoréhokoľvek miesta na svete.

CMS

Pojem CMS je skratkou pre Systém pre správu obsahu (z anglického content management system) a je to vlastne softvér zaisťujúci správu dokumentov, najčastejšie webového obsahu. V dnešnej dobe sa ako CMS spravidla chápu webové aplikácie, niekedy s prípadným doplnkovým programovým vybavením u klienta. Pre CMS sa niekedy používajú aj odborovo podobné termíny redakčný či publikačný systém.

CRM

CRM je skratka z anglického Customer Relationship Management (riadenie vzťahov so zákazníkmi) a označujú sa tak systémy pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Sú to programy, ktoré umožňujú zhromažďovať, triediť a spracovávať údaje o zákazníkoch, predovšetkým ich kontakty, prebiehajúce obchodné procesy a dosahované tržby.

Databáza

Databáza je prepracovaný systém pre ukladanie dát a ich následné spracovanie. Databázu si môžete najľahšie predstaviť ako papierovú kartotéku známu z lekárskych ordinácií. Databáza obsahuje údaje (informácie o pacientoch) uložené na pamäťovom médiu (papiere).

Demoverzia

Demoverzia (anglicky demoware, trialware) je komerčný softvér dostupný zadarmo vo verzii, ktorá je obmedzená v jednom alebo viacerých smeroch.

ERP

Informačný systém ERP - Enterprise Resource Planning integruje a automatizuje obrovské množstvo procesov, ktoré súvisia s činnosťou firmy a jej tvorbou (výroba, logistika, obchod, distribúcia, správa majetku, fakturácia, účtovníctvo a iné).

Freeware

Freeware je softvér, ktorý autor dáva za určitých podmienok k dispozícii na bezplatné používanie a prípadne aj na bezplatné šírenie, nedáva však k dispozícii zdrojový kód a neumožňuje tak jeho úpravu a vytváranie odvodených verzií.

Hromadný email

Hromadný email je jeden zo základných marketingových nástrojov. Slúži na zasielanie reklamných informácií alebo firemných oznamov zákazníkom. Je súčasťou marketingových kampaní s jasne definovaným cieľom. Pomáha oslovovať existujúcu zákaznícku databázu a motivovať k opakovanému nákupu.

Informačný systém

Informačný systém (IS) zabezpečuje dáta od ich zberu až po ich uchovanie. Slúži k tvorbe prezentácie informácií pre potreby užívateľov. IS môže byť tvorený súborom ľudí alebo technologických prostriedkov a metód. Podobou IS je napr kartotéka, telefónny zoznam a.i.

Modul, modulárny

Modulárny softvér je taký, ktorý sa skladá z takzvaných modulov. To sú relatívne nezávislé časti kódu, vykonávajúce len presne vymedzenú oblasť činností. Moduly môžu medzi sebou komunikovať len pomocou presne určených rozhraní. Viacvrstvový systém používa na komunikáciu s okolím niekoľko úrovní, pričom každá z nich komunikuje len so svojimi najbližším. Modulárny systém je v prvom rade investíciou do budúcnosti. Umožňuje jednoduchú a rýchlu zmenu či doplnenie nových rozhraní.

  1   2   >
Vyskúšajte DEMO